Knihovní řád

Registrace uživatele


 • Průkaz, který uživatel
  obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho
  ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně.

 • Se získanými osobními
  údaji uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
  osobních údajů. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.

 • Veškeré finanční
  částky (registrační, manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční
  poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle stanovení v knihovním řádu a
  ve výši stanovené ceníkem.

 • Knihovna je oprávněna
  odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení
  knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil
  knihovně škodu, kterou neuhradil.

Výpůjční služba • Výpůjční lhůta je
  stanovena knihovním řádem knihovny. Po uplynutí výpůjční lhůty je možné si
  výpůjčku prodloužit, nežádá-li ji jiný uživatel.

 • Uživatel má možnost
  požádat o rezervaci půjčeného dokumentu.

 • Uživatel má možnost
  požádat o meziknihovní výpůjční službu v případě, že dokument nenalezl ve
  fondu knihovny.

 • Při nedodržení
  výpůjčního lhůty jsou na uživateli vymáhány sankční poplatky (dle ceníku).

 • Uživatel je povinen
  vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej
  vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit.

Přístup na Internet • Uživatel je povinen
  seznámit se s provozním řádem pro práci s Internetem, řídit se jeho
  ustanoveními a dbát pokynů knihovníka.

 • Práce v síti Internet
  je bezplatná.

 • Knihovna není
  zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na Internetu.

 • Uživatel nesmí
  vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu pornografického a
  propagujícího rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející,
  podněcující k násilí nebo k užívání drog a všechny další materiály, které
  jsou v rozporu se zákonem.

 • Náklady, které
  vzniknou nedodržením pravidel stanovených provozním řádem pro práci s
  Internetem, je uživatel povinen uhradit.

 • Uživatel musí
  respektovat soukromí ostatních uživatelů.